Kancelaria Notarialna Mirosław Pracz i Paulina Pracz

Notariusze spółka cywilna.

Kancelaria Notarialna Notariusza Mirosława Pracza i Notariusza Pauliny Pracz w Koszalinie mieści się przy ulicy 1 Maja 12/2.

Notariusze dokonują czynności notarialnych osobiście przy pomocy pracowników kancelarii. Wszelkie informacje niezbędne w celu dokonania czynności w tutejszej kancelarii są udzielane na bieżąco przez notariuszy i pracowników kancelarii. Powyższe informacje są udzielane bez konieczności umawiania się na spotkanie w naszej Kancelarii Notarialnej w Koszalinie.

Wszelkiego rodzaju poświadczenia, wypisy, odpisy, wyciągi, również są wykonywane na bieżąco.

Nasza Kancelaria Notarialna w Koszalinie jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania w innych niż wyżej wymienione godzinach lub w dni wolne od pracy.

Czynność notarialna może być dokonana również poza siedzibą naszej Kancelarii Notarialnej w Koszalinie, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Naszym nadrzędnym celem jest zabezpieczenie Państwa interesów poprzez przedstawienie wszelkich możliwych rozwiązań, opierając się na wieloletniej praktyce oraz rozległej wiedzy prawniczej. Oferujemy rzetelną, terminową oraz dyskretną obsługę.

DOKONUJEMY CZYNNOŚCI W ZAKRESIE:

czynności z zakresu obrotu nieruchomościami

U Notariusza można dopełnić formalności związanych z obrotem nieruchomościami. W Kancelarii sporządzane są: umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany, umowy przenoszące własność/prawa do nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, oświadczenia oraz wiele innych. 

zabezpieczenia / obciążenia nieruchomości

W Kancelarii sporządzane są umowy i oświadczenia, których celem jest zabezpieczenie osób lub obciążenie nieruchomości, a do których zaliczyć można między innymi: umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności, ustanowieniu użytkowania, hipoteki, rygory egzekucyjne.

czynności związanych ze spadkiem

U Notariusza można przeprowadzić szereg czynności związanych ze spadkiem, w tym: akty poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, odrzucenie/przyjęcie spadku, dział spadku, testamenty, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, otwarcie i ogłoszenie testamentu.

czynności związanych ze spółkami

 W Kancelarii Notarialnej dokonywane są czynności związane ze spółkami prawa handlowego oraz cywilnymi. Świadczone usługi obejmują na przykład: zawiązywanie spółek, zmiany w umowach/aktach założycielskich spółek, protokoły z posiedzeń wspólników/zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, przystąpienie/wystąpienie ze spółki, objęcie udziałów, czynności związane z przekształceniami, łączeniem i podziałem, a także z ich likwidacją.

umów majątkowych małżeńskich

Umowy majątkowe małżeńskie podpisywane są w formie aktu notarialnego i skutkują zmianą ustroju majątkowego obowiązującego w związku małżeńskim np. wprowadzeniem ustroju rozdzielności majątkowej. Umowy takie  mogą zawarte zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po jego zawarciu. 

zniesienia współwłasności

W przypadku zgodności współwłaścicieli co do podziału nieruchomości wspólnej, mogą oni zawrzeć umowę o jej zniesieniu w formie aktu notarialnego. Umowa taka może skutkować zniesieniem współwłasności na rzecz jednego lub kilku współwłaścicieli, ze spłatami/dopłatami, bądź też bez spłat/dopłat, oraz na innych warunkach według potrzeb stron.

przechowywania pieniędzy / papierów własnościowych

Notariusz może, zgodnie z prawem, przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery własnościowe oraz dokumenty. Z powyższych czynności notariusz sporządza protokół.

umów deweloperskich

W formie aktu notarialnego podpisywane są również umowy deweloperskie – zawierane w trybie przewidzianym ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., tj. umowy, na podstawie których deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

protestów weksli i czeków

podziału majątku wspólnego

rygorów egzekucyjnych

zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem

protokołów

sporządzania projektów aktów / oświadczeń i innych dokumentów

pełnomocnictw

inne czynności

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do telefonicznego kontaktu z kancelarią lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

MAPA DOJAZDU