Notarialne poświadczenie dziedziczenia – na czym polega?

Akt poświadczenia dziedziczenia stanowi alternatywę wobec sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza poprzedzone jest szeregiem czynności.

W celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w naszej Kancelarii Notarialnej w Koszalinie, zostanie z osobami zainteresowanymi przeprowadzona rozmowa, na podstawie której przedstawimy listę dokumentów niezbędnych do zgromadzenia.

Po zapoznaniu się przez notariusza z dokumentami zostanie umówiony termin przeprowadzenia sprawy w Kancelarii.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządzi, co do zasady, następujące dokumenty:

1/ protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu (o ile testament został sporządzony i nie został już wcześniej otwarty),

2/ protokół dziedziczenia.

W przypadku, gdy nie minęło 6 miesięcy od daty otwarcia spadku (daty śmierci spadkodawcy), notariusz odbierze od spadkobierców również oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku.

Po sporządzeniu powyższych dokumentów wydany zostanie akt poświadczenia dziedziczenia, który zostanie następnie zarejestrowany w Rejestrze Spadkowym PL, a którym to spadkobiercy mogą się posługiwać w obrocie bez oczekiwania na uprawomocnienie, jak w przypadku sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W przypadku, gdy wśród osób powołanych do dziedziczenia są osoby małoletnie, oświadczenia spadkowe w ich imieniu składa przedstawiciel ustawowy. Zgodnie z treścią art. 98 § 1 k.r.o. rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, przy czym jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy. W świetle powyższego, dla skutecznego złożenia oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego wystarczające jest działanie jednego z rodziców.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną w Koszalinie, w celu uzyskania szczegółowych informacji.