Czynności notarialne

Kancelaria notarialna Mirosława Pracza i Pauliny Pracz ma swoją siedzibę w Koszalinie. Zakres podejmowanych przez Notariuszy czynności jest uregulowany przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariacie. Zgodnie z ustawą, Notariusze mają uprawnienia do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną. W zakresie świadczonych usług Notariusze zapoznają się z przedłożoną dokumentacją i sporządzają projekty aktów notarialnych, które następnie są przez nich odczytywane i podpisywane. W ramach dokonywanych czynności Notariusze działają jako osoby zaufania publicznego, a sporządzane dokumenty mają charakter dokumentów urzędowych. Nadrzędnym celem Notariuszy jest wykonywanie zawodu z poszanowaniem interesu publicznego i prywatnego, oraz z zachowaniem tajemnicy zawodowej. W związku z dokonywanymi czynnościami Notariusze nieodpłatnie wyjaśniają klientom skutki i ich znaczenie prawne.

WYKONYWANE CZYNNOŚCI NOTARIALNE:

 • sprzedaż nieruchomości/użytkowania wieczystego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowy przedwstępne
 • darowizny
 • hipoteki
 • służebności 
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • testamenty
 • odrzucenie spadku
 • przyjęcie spadku
 • dział spadku
 • umowy spółek/zmiany umów spółek
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników
 • protokoły ze zgromadzeń akcjonariuszy
 • protokoły z walnych zgromadzeń spółdzielni
 • umowy zbycia udziałów/ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach handlowych

 

 • zniesienie współwłasności
 • umowy deweloperskie
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • podział majątku wspólnego
 • rygory egzekucyjne
 • protokoły
 • pełnomocnictwa
 • protesty weksli i czeków
 • zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem
 • przechowywanie pieniędzy/ papierów wartościowych
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • inne czynności

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI

• najem okazjonalny – oświadczenie o poddaniu się egzekucji:

– podpisana umowa najmu okazjonalnego;

– dane dotyczące nieruchomości (np. numer księgi wieczystej), która ma zostać wskazana jako nieruchomość, do której najemca się przeniesie w przypadku obowiązku opróżnienia lokalu;

– dane osoby (właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny), która złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w nieruchomości.

• umowa sprzedaży lokalu:

– podstawa nabycia nieruchomości;

– wypis z rejestru lokali, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej;

– zaświadczenie, czy nieruchomość jest położona w strefie rewitalizacji, lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji, a jeżeli jest, to wraz z informacją, czy gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości;

– ewentualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych;

– zaświadczenie ze wspólnoty/spółdzielni o braku zaległości w opłatach;

– dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych/paszportów, imiona rodziców, miejsca zamieszkania, stany cywilne);

– ewentualne umowy majątkowe małżeńskie;

– dane do umowy: cena, sposób zapłaty, numer rachunku bankowego, termin wydania nieruchomości.

• umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej:

– podstawa nabycia nieruchomości;

– wypis z rejestru gruntów, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej;

– wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, jeżeli nieruchomość ma zostać odłączona do innej księgi wieczystej;

– wypis z kartoteki budynków, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, jeżeli na nieruchomości są posadowione budynki;

– zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub o braku obowiązującego planu dla nieruchomości;

– odpis ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (jeśli została wydana);

– zaświadczenie, czy nieruchomość jest położona w strefie rewitalizacji, lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji, a jeżeli jest, to wraz z informacją, czy gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości;

– zaświadczenie, czy nieruchomość jest lasem w rozumieniu ustawy o lasach objętym uproszczonym planem urządzenia lasu, lub czy została dla niej wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;

– decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości;

– ewentualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku posadowionym na nieruchomości;

– dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych/ paszportów, imiona rodziców, miejsca zamieszkania, stany cywilne);

– ewentualne umowy majątkowe małżeńskie;

 • dane do umowy: cena, sposób zapłaty, numer rachunku bankowego, termin wydania nieruchomości.
• umowa darowizny lokalu:

– podstawa nabycia lokalu przez darczyńcę;
– wypis z rejestru lokali, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej;

– zaświadczenie ze wspólnoty/spółdzielni o braku zaległości w opłatach;

– dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych/ paszportów, imiona rodziców, miejsca zamieszkania, stany cywilne);

– ewentualne umowy majątkowe małżeńskie.

• umowa darowizny nieruchomości gruntowej:

– podstawa nabycia nieruchomości przez darczyńcę;

– wypis z rejestru gruntów, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, jeżeli nieruchomość ma zostać odłączona do innej księgi wieczystej,

– wypis z kartoteki budynków, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, jeżeli na nieruchomości są posadowione budynki;

– zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub o braku obowiązującego planu dla nieruchomości,

– odpis ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (jeśli została wydana),

– decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,

– dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych/paszportów, imiona rodziców, miejsca zamieszkania, stany cywilne),

– ewentualne umowy majątkowe małżeńskie.

• sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

– podstawa nabycia;

– zaświadczenie ze spółdzielni, że lokal przysługuje sprzedającemu/darczyńcy, wraz z informacją o ewentualnym założeniu księgi wieczystej, z którego wynika również numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym położony jest lokal;

– zaświadczenie ze spółdzielni, o tym czy zbywca posiada zaległości wobec spółdzielni;

– dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych/paszportów, imiona rodziców, miejsca zamieszkania, stany cywilne);

– ewentualne umowy majątkowe małżeńskie;

– ewentualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;

– dane do umowy: cena, sposób zapłaty, numer rachunku bankowego, termin wydania nieruchomości, wartość prawa zbywanego w drodze darowizny.

• protokół ze Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

– tekst jednolity umowy spółki;

– numer KRS;

– porządek obrad.

• umowa majątkowa małżeńska:

– odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku gdy umowa jest zawierana po zawarciu małżeństwa);

– dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych/ paszportów, imiona rodziców, miejsce zamieszkania);

– dokumenty dotyczące nieruchomości (w przypadku gdy ma zostać objęta umową).

• testament:

– dane spadkodawcy (imiona, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, obywatelstwo);

– dane spadkobierców (imiona, nazwisko, numer PESEL, imiona rodziców);

– ewentualne dane dotyczące przedmiotów, co do których mają być sporządzone zapis zwykły lub windykacyjny       

• poświadczenie dziedziczenia:

– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;

– dowód osobisty spadkodawcy lub zaświadczenie o numerze PESEL;

– odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, jeżeli pozostawał w związku małżeńskim,

– odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, w przypadku mężczyzn, oraz w przypadku kobiet, gdy nie zawierały związku małżeńskiego;

– odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców – kobiet, jeżeli zawierały związek małżeński;

– ewentualne odpisy skrócone aktów zgonu osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych (po ustaleniu w kancelarii);

– ewentualny testament;

– ewentualne protokoły zawierające oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

– ewentualna umowa o zrzeczenie się dziedziczenia;

– numer księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku.

• umowa o zrzeczenie się dziedziczenia:

– dane spadkodawcy i spadkobiercy (imiona, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego/ paszportu, imiona rodziców, miejsce zamieszkania).

• zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku:

– akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub (w przypadku, gdy najpierw ma być przeprowadzona sprawa spadkowa) dokumenty potrzebne do poświadczenia dziedziczenia, lub

– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz dane spadkobierców, którzy zamierzają przyjąć spadek,

– numer NIP spadkodawcy,

– dane zarządcy sukcesyjnego,

– ewentualny tekst jednolity umowy spółki cywilnej, której wspólnikiem był spadkodawca.

• przyjęcie / odrzucenie spadku:

– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;

– dane spadkobiercy (imiona, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego/ paszportu, imiona rodziców, miejsce zamieszkania);

– dane innych spadkobierców ustawowych.

Powyższe listy dokumentów zawierają podstawowe dokumenty, które należy przedłożyć celem dokonania czynności. Po zapoznaniu się z nimi Notariusz może wskazać dodatkowe dokumenty, które będą niezbędne do dokonania czynności w konkretnym stanie prawnym i faktycznym.

Celem dokonania czynności w naszej Kancelarii Notarialnej w Koszalinie należy dostarczyć  wszystkie wymagane przez Notariuszy dokumenty. Uprzejmie prosimy o dostarczanie oryginałów dokumentów  w dniu dokonania czynności (do przygotowania umowy wystarczające jest przedłożenie ich kserokopii). 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE

+ 48 94 347 00 08

+ 48 94 347 00 09

+ 48 94 347 00 10

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do telefonicznego kontaktu z kancelarią lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

MAPA DOJAZDU