Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta z właścicielem lokalu będącym osobą fizyczną oraz nieprowadzącym w tym zakresie działalności gospodarczej. Umowa taka musi być zawarta z najemcą na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 10 lat, przy czym powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej, a więc wbrew powszechnemu przekonaniu – nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Rolą notariusza w kontekście umowy najmu okazjonalnego jest natomiast sporządzenie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji co do obowiązku opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy.

Poza powyższym aktem notarialnym do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się również dokument zawierający oświadczenie, w którym najemca wskaże inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, jak również oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, przy czym na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Celem dokonania powyższych czynności w kancelarii powinien stawić się najemca, ewentualnie z osobą, która ma złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu, którego jest ona właścicielem lub co do którego posiada tytuł prawny.

Stawiennictwo Wynajmującego nie jest obowiązkowe.

Jeżeli chodzi o koszty aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, to zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, wynagrodzenie za przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji może wynosić nie więcej niż jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mówi ustawa z dn. 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do powyższej kwoty należy doliczyć również opłaty za wypisy aktu notarialnego.

Opłata za poświadczenie podpisu wynosi natomiast 24,60 zł brutto.