KOSZTY CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Wynagrodzenie notariusza obliczane jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz poza taksą notarialną stanowiącą wynagrodzenie za sporządzone czynności pobiera również, w zależności od dokonywanej czynności:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych.

Obliczenie ostatecznych kosztów sporządzenia umowy lub innej czynności możliwe jest po zapoznaniu się przez notariusza z podstawowymi dokumentami związanymi z planowaną transakcją i po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy z klientem.

W celu obliczenia kosztów zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

 

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)
/wyciąg/

Rozdział 1
Przepisy ogólne

(…)

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
_1)_do 3.000 zł – 100 zł;
_2)_powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
_3)_powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
_4)_powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
_5)_powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
_6)_powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
_7)_powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

(…)

Rozdział 2
Czynności notarialne

Oddział 1
Akty notarialne

(…)

§ 8._Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
_1)_umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z
tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – 600 zł;
_2)_umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
_3)_testament – 50 zł;
_4)_testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 100
zł;
_5)_odwołanie testamentu – 30 zł;
_6)_zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie
da się określić – 30 zł;
_7)_zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 40 zł;
_8)_pełnomocnictwo – 30 zł;
_9)_oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 20 zł.

§ 9._1._Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:
_1)_za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
_2)_za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1.100 zł;
_3)_za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
_4)_za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
_5)_za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000 zł.
2._Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
§ 10._Maksymalna stawka wynosi:
_1)_za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
_2)_za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
_3)_za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

(…)

Oddział 2
Wypisy, odpisy i wyciągi

 

§ 12._1._Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
2._Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

 

Oddział 3
Poświadczenia

 

§ 13._Maksymalna stawka wynosi:
_1)_za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
___a)_na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
___b)_na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
_2)_za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
_3)_za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
_4)_za poświadczenie pozostawania przy życiu:
___a)_w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
___b)_w innym celu – 30 zł;
_5)_za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.
Oddział 4
Doręczanie oświadczeń
§ 13._Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.
Oddział 5
Protesty
§ 15._1._Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
_1)_do 100 zł włącznie – 5 zł;
_2)_powyżej 100 zł – 5 zł + 2 % od nadwyżki ponad 100 zł.
2._Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1.
Oddział 6
Inne czynności
§ 16._Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Rozdział 3
Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną

§ 17._1._Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
_1)_w porze dziennej – 50 zł,
_2)_w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
2._Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE

+ 48 94 347 00 08

+ 48 94 347 00 09

+ 48 94 347 00 10

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do telefonicznego kontaktu z kancelarią lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

MAPA DOJAZDU