Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu wyrażającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. W tym celu przedstawiciel ustawowy dziecka powinien złożyć odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego.

Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka zaczyna się od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że małoletni jest powołany do spadku. W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy również jest spadkobiercą powołanym do dziedziczenia, termin ten co do zasady zaczyna biec w dniu, w którym sam odrzucił spadek.

Powyższy termin ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym (tj. od dnia złożenia do sądu powyższego wniosku, do dnia wydania prawomocnego postanowienia).

Dopiero po uzyskaniu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka powyższego prawomocnego postanowienia sądu i przy zachowaniu ustawowego terminu do odrzucenia spadku możliwe jest odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

W przypadku odrzucania spadku w imieniu małoletniego w naszej Kancelarii Notarialnej w Koszalinie, uprzejmie prosimy o przedłożenie poza odpisem skróconym aktu zgonu spadkodawcy i powyższym prawomocnym postanowieniem, również kserokopii złożonego do sądu wniosku, z której wynikać będzie data jego wpływu do Sądu, chyba że w zaistniałym stanie faktycznym niewątpliwe jest, że powyższy termin do odrzucenia spadku jeszcze nie upłynął.