Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega między innymi nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

W przypadku nabycia spadku przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, spadkodawca wprowadził zwolnienie podatkowe, jeżeli zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, lub wydania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie powyższego terminu, powyższe zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez wyżej wymienione osoby podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie).

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się na formularzu.

Zgłoszenia należy dokonać we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, przy czym właściwy w sprawach dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, zachowku, jest urząd skarbowy:

a) według miejsca położenia nieruchomości – jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego,

b) według miejsca położenia nieruchomości – jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego,

c) według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b.

przydatny link: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/